Päikeseelektrijaam Päikesepaneelid Lisaseadmed Infomaterjalid Tehtud tööd Firmast

SolarWorld AG garantiitingimused

 

 A. Toote garantii:

1. SolarWorld AG pakub toodetele garantiid pikemaks ajaks, kui tuleneb seadusest. Garantii 20. aastaks hõlmab (enne 2017 a. ostetud paneelidel on vastav garantii 10 aastat):
 

  • Mehaanilisi muutusi ulatuses, mis seavad paneeli edasise mehaanilise stabiilsuse kahtluse alla. Eelduseks sellele on toote korrektne paigaldus ning kasutamine vastavalt regulatsioonidele, mis on kirjeldatud tootega kaasas olevas paigaldamisjuhises.
  •  Klaasi pleekimine või värvimuutus.
  • Kaablite ja ühenduspesade purunemine. Eelduseks on professionaalne paigaldus ning kaablite ja ühenduspesade asukoha valik selliselt, et need ei oleks keskkonnas, kus on pidevalt märg. Vigastused, mis on tekkinud kaablile abrasiooni tõttu mõne muu materjali vastu halva kinnituse tagajärjel või mõne terava servaga kokkupuutel, ei kuulu garantii alla. Samuti ei kuulu garantii alla vigastused, mis on tekitatud loomade (näiteks näriliste), lindude ja putukate tõttu.
  • Raami profiili lõhki külmumine sinna kogunenud vee tõttu. Garantii ei kehti kui vale paigalduse tõttu on suletud kondensvee väljalaskeavad.

Toote välimus ja esinevad kriimustused, plekid, mehhaaniline kulumine, rooste, hallitus, optiline halvenemine, tuhmumine ja muud muutused, mis toimuvad peale seda, kui SolarWorld AG on paneelid kohale transportinud, ei kajastu defektidena seni, kuni välimuse muutus ei põhjusta toote halvemaks muutumist funktsionaalsuse poolest. Klaasi purunemise korral võib nõuda garantiid ainult juhul, kui klaasile ei mõjunud välised jõud.

2. Kui tootel ilmneb mingi ülalpool nimetatud probleemidest garantiiaja jooksul ja see mõjutab toote funktsionaalsust, siis SolarWorld AG kas parandab defektse toote, tagab asendustoote või pakub kliendile kompensatsiooniks toote jääkväärtuse.B. Efektiivsuse garantii:

1. Ostetud tootel on tehnilistes andmetes kirjas 3% väljundvõimsuse tolerants. Tootekohase väljundvõimsuse leiab toote tüübisildilt toote tagumisel küljel. SolarWorld AG eeldab, et toote väljundvõimsus kahaneb 25/30 aasta jooksul ainult vähesel määral.

 

2. SolarWorld AG garanteerib, et toote reaalne väljundvõimsus on märgitud võimsusest mitte vähem kui 97% esimesel aastal. Igal järgneval aastal ei tohi reaalne väljundvõimsus langeda rohkem kui 0,7% 24 aastase perioodi vältel. Seega peale 25 aastat töötamist on väljundvõimsus vähemalt 80,2% toote algspetsifikatsioonist. PROTECT paneelide puhul on see vastavalt 90% tootlikkus peale 21a, ja vähemalt 86.85% peale 30 a. Juhul, kui toote väljundvõimsuse kadu on suurem, asendab või parandab SolarWorld AG toote, et toode tagaks lubatud tootlikkuse. Esimese 15 aasta jooksul asendab SolarWorld AG sellised tooted või viib läbi parandustööd. 15 aasta möödudes võib SolarWorld AG toodete kehvema effektiivsuse puhul pakkuda ka rahalist kompensatsiooni.

 

3. Asendustooted ei pruugi olla uued. SolarWorld AG jätab omale õiguse kasutada asendustootena ka kasutatud või tehases parandatud tooteid.
 

C. Edasised õiguspärased tingimused:

1. Tootele kehtiv efektiivsuse garantii, mis on sätestatud punkti B all, kehtib 25/30 aastat alates ostust ning ei pikene remonttööde või toote väljavahetamise korral.

 

2. Toodete efektiivne väljund ja reaalne väljund määratakse, kasutades standardseid testitingimusi, mis on määratud IEC 60904 all. Võimsuse arvutamine viiakse läbi tunnustatud mõõtmislaborite või SolarWorld AG poolt (mõõtmine viiakse läbi EN 50380 kohaselt). Garantii alla ei kuulu transpordikulud. Samuti ei käi garantii alla toote eemaldamine, uus paigaldus ega ka muud lõpptarbija või müüja poolt tekitatud kulutused.

 

3. Asendatud toodete omandiõigus läheb üle SolarWorld AG’le.

 

4. Ostja õiguslikud tingimused, mis on sätestatud paragrahvis A ja B, algavad toote algsest ostukuupäevast juhul, kui toode on ostetud peale 01.01.2011. SolarWorld AG jätab omale õiguse igal ajal muuta vabatahtlikke eritingimusi käesoleva dokumendi raames. Juba ostetud toodetele muudatused tingimustes ei kehti.

 

 

D. Pretensioonide esitamine:

Tulenevate õiguste tagamiseks, mis on sätestatud paragrahvis A ja B, peab toote omanik võtma ühendust õiguspärase esindaja või müüjaga kirja teel. Juhul, kui edasimüüjat enam ei eksisteeri, võtta ühendust aadressil, mis on märgitud paragrahvis G. Pretensioonile lisada ostutšekk. Pretensioon tuleb esitada kuue nädala jooksul peale probleemide tekkimist. Toodete tagastamine on lubatud ainult juhul, kui on omandatud kirjalik nõusolek SolarWorld AG poolt.

 

 

E. Kasutada vastavalt regulatsioonidele:

1. Teenuseid, mis on ülalpool mainitud, saab tagada ainult juhul, kui toode on paigaldatud ja kasutatud nõuetekohaselt. Vigastused, mis on tekkinud muudel põhjustel, ning ei ole tootega seotud defektid, ei kuulu garantii alla. Näiteks järgnevad juhud:
a. Ostja või paigaldaja poolt tehtavad vead, mis tingivad tootlikkuse vähenemise või tootedefekti.
b. Toote vahetus, parandus või modifitseerimine, mis ei ole õigesti ja asjatundlikult teostatud.
c. Toodete väärkasutamine.
d. Vandalism, lõhkumine väliste tegurite ja/või inimtegevuse või loomade poolt.
e. Valed ladustamisvõtted või transpordi käigus tekkinud vead.
f. Kahjud, mis on tekkinud omaniku poolt valede seadmete kasutamise tõttu.
g. Toodete kasutamine sõiduvahenditel, näiteks sõidukitel või laevadel.
h. Tegurid nagu pori, suits, soolad või muud kemikaalid.
i. Vääramatud jõud, nagu üleujutus, tulekahju, plahvatus, maalihe, otsene või kaudne pikselöök, muud ekstreemsed ilmastikutingimused, nagu rahe, orkaan, keeristorm, liivatorm või muud välised tegurid, mis ei kuulu SolarWorld AG kontrolli alla.

2. Õiguslikud alused, millele on viidatud paragrahvides A ja B ei kehti juhul, kui tootjapoolne silt või seerianumber on eemaldatud, muudetud või on muutunud mitteloetavaks.
F Vastutuse kõrvalejätmine
Teenused, mida on mainitud selles dokumendis, esindavad SolarWorld AG vabatahlikku soovi laiendada klientide õigusi. See ei taga garantiid SolarWorld AG poolt väljaspool seda dokumenti. Juhul, kui esineb toodete puhul puudujääke väljundvõimsuse puhul, on SolarWorld AG kohustatud tagama ainult lubadusi, mis on kajastatud paragrahvides A ja B.

 


G. Kontakt

SolarWorld AG, Martin-Luther-King-Str. 24, 53175 Bonn, Germany
E-mail: aftersales@solarworld.de
Telephone: 0228 55920-230
FAX: 0228 55920-9033

 


H. Seadusandlus

Dokumendis kirjeldatud tingimused tulenevad saksa õigusloomest.

 

 

Taastuvenergia OÜ kodulehel toodud SolarWorld AG Garantiitingimused on tõlge www.solarworld.de kodulehel asuvatest Garantiitingimustest.
Juriidiliselt kehtivad vaid www.solarworld.de kodulehel asuvad Garantiitingimused.

 

Taastuvenergia OÜ
12 aastat praktilist kogemust
taastuvenergeetika valdkonnas

562 03831

info@taastuvenergia.ee toimetamised Facebookis